(April 2016)

Yusho Aruga
Shiro Imawaki
Sanae Unoki
Isao Koike
Takashige Sugimoto
Fumitake SekiTsukuba Univ.
Keisuke Taira
Masayuki Mac. Takahashi
Akira Taniguchi
Toshihiko Teramoto
Yoshiaki Toba
Toshiyuki Hirano
Yoshio Horibe
Hisasi Mitsuyasu
Parsons, Timothy R.Inst. of Ocean Scis., Canada