Members

 • Kimio Hanawa (Tohoku U.) *President of the Oceanographic Society of Japan
 • Atsushi Tsuda (U. Tokyo) *Vice-president of the Oceanographic Society of Japan
 • Naoto Iwasaka (Tokyo U. of Marine Science and Technology)
 • Eitarou Oka (U.Tokyo)
 • Hiroshi Ogawa (U. Tokyo)Yoshimi Kawai (Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology)
 • Michio Kawamiya (Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology)
 • Jota Kanda (Tokyo U. of Marine Science and Technology)
 • Masahisa Kubota (Tokai U.)
 • Koji Shimada (Tokyo U. of Marine Science and Technology)
 • Hiroya Sugisaki (National Research Institute of Fisheries Science)
 • Toshiya Nakano (Japan Meteorological Agency)
 • Koji Hamasaki (U. Tokyo)Toshiyuki Hibiya (U .Tokyo)
 • Hiroyuki Yoritaka (Japan Coast Guard)
 • Motoyoshi Ikeda (Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology)
 • Takashi Ishimaru (Tokyo U. of Marine Science and Technology)
 • Mitsuo Uematsu (U. Tokyo)
 • Toshiro Saino (Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology)
 • Masahiro Suzumura (National Institute of Advanced Industrial Science and Technology)
 • Katsumi HiroseYukio Masumoto (Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology)
 • Yasumasa Miyazawa (Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology)
 • Hiroshi Ichikawa (Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology)
 • Shin-ichi Itoh (Tohoku National Fisheries Research Institute)
 • Masaya Toyokawa (Seikai National Fisheries Research Institute)
 • Takeshi Matsuno (Kyushu U.)